Rehabilitering

rehabilitering miljöhälsan
Rehabilitering

Miljöhälsan – ett stöd i processen

Aktiv och tidig rehabilitering med 3 partsamtal där medarbetare, arbetsgivare och specialist samarbetar är a och o för att stärka medarbetares hälsa, arbetsförmåga och återgång i arbete.

Rehabiliteringsansvaret ligger alltid hos dig som arbetsgivare, men Miljöhälsan kan vara ett stöd i processen för både individen och arbetsgivaren.

Orsaker till rehabilitering kan vara:

 • Hög korttidsfrånvaro 
 • Arbetsskada 
 • Problem med rörelseapparaten 
 • Hög belastning och krav tillsammans med få resurser som ger upphov till stress 
 • Psykosocial ohälsa 
 • Konflikter 
 • Alkohol 

Plan för återgång i arbete

Enligt kap 30. 6 § Socialförsäkringsbalken (SFB) ska du som arbetsgivare ta fram en plan för återgång i arbete när en arbetstagare förväntas vara sjuk under en längre tid och därför inte kan arbeta. Du ska kontinuerligt följa upp planen och revidera den vid behov.

Fysioterapeutisk undersökning och behandling 

Vid fysisk ohälsa finns fysioterapeut/ergonom att tillgå på Miljöhälsan. Fysioterapeutisk undersökning görs och lämplig åtgärd sätts in, som till exempel individuellt anpassat träningsprogram, vilket ibland sker i kombination med behandling som stötvåg, akupunktur eller laser. En annan åtgärd kan också vara arbetsplatsbesök där man ser över ergonomin på plats. 

Kontakt med fysioterapeut/ergonom kan ske förebyggande om man märker att en individ har en ökad korttidsfrånvaro eller att en arbetsgrupp har behov av att diskutera arbetsmiljö och ergonomi tillsammans ute på arbetsplatsen. 

Aktiverings- och rehabiliteringskurs 

Kursen syftar till att förbättra både deltagarnas fysiska och psykiska hälsa, förebygga ohälsa och att hitta fungerande strategier att hantera smärta och stress.  

Kursen vänder sig till individer som är helt eller partiellt sjukskrivna och som riskerar att bli helt sjukskrivna.  

Kursen innehåller bland annat fysisk aktivitet som är individanpassad, kroppskännedom och avspänning, föreläsningar och gruppdiskussioner med olika teman, som stress, smärta, hälsa, sömn, kost, fysisk aktivitet och ergonomi. 

Arbetsförmågebedömning

Vid sjukdom, skada och olika funktionsvariationer kan arbetsförmågan hos medarbetare vara nedsatt. Miljöhälsan har medicinsk expertis och bemannas av olika professioner som kan vara expertstöd vid samtal om arbetsförmåga och genomföra utredningar av arbetsförmågan. 

En bedömning av medarbetarens arbetsförmåga ger alla parter ett underlag med rekommendation om beslut och fortsatta åtgärder. 

Alkohol och droger

Vi erbjuder hjälp vid misstanke om för hög alkoholkonsumtion, som riskbruk och skadligt bruk. Vid ett mer långtgående beroende kan vi vara en vägledande resurs.  

Som arbetsgivare får du hjälp med hantering av problematiken och en säkrare arbetsmiljö. För hög alkoholkonsumtion, beroende eller missbruk av droger kan upptäckas på olika sätt, av chef, av kollega, i samband med hälsoundersökning eller att medarbetaren själv söker hjälp.  

Om en medarbetare har en alkoholproblematik och utifrån svårighetsgrad rekommenderas något av följande; 

 • Behandling med 15-metoden 
 • Behandling och stöd utifrån KBT 
 • Rådgivande samtal 
 • Vägledning till andra vårdgivare 

Miljöhälsan utför slumpvisa alkohol- och drogtester, drogtester vid nyanställning, planerade tester utifrån upprättad rehabiliteringsplan.