Integritetspolicy

Så här hanterar vi dina personuppgifter

Hantering av personuppgifter

Miljöhälsan vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas och lagras säkert. All behandling av personuppgifter inom Miljöhälsan sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR).

Du kan direkt eller indirekt lämna information till oss om dig eller ditt företag på ett antal olika sätt, så som när du skickar in ett uppdrag, beställer en tjänst, kontaktar oss på vår hemsida, kontaktar oss per e-post eller telefon, när du anmäler dig till en utbildning eller liknande när du interagerar på våra sociala medier.

Miljöhälsan kan också samla in personuppgifter från någon annan. De uppgifter vi samlar in från tredje part kan bland annat vara uppgifter för bokning och genomförande av uppdrag, person- och kontaktinformation och betalningsinformation. Den information som vi får kan vara nödvändig för att ingå avtal, utföra våra uppdrag eller åtaganden gentemot dig som kund.

Vi hanterar kundföretags personuppgifter i syfte att föra medicinsk journal (i enlighet med patientdatalagen). Även privata kunders personuppgifter hanteras i enlighet med patientdatalagen och dataskyddsförordningen/GDPR.

Vi skickar ibland digitala nyhetsbrev till våra kunder. Syftet med utskicken är att informera kundföretag om nya regler inom arbetsmiljö och företagshälsovård liksom för att informera om vår verksamhet (personalinformation, öppettider, kontaktinformation och liknande). Dessa utskick sker utan att mottagaren kan läsa andra mottagares personuppgifter såsom mailadress). Dessa uppgifter är således inte ren marknadsföring utan i första hand uppgifter som ingår i vårt avtal med kundföretaget (med syfte att uppdatera kunden i området arbetsmiljö och hälsa). Möjlighet att avregistrera sig finns genom att svara på nyhetsbrevet.

Dina personuppgifter behandlas av oss under följande tidsperioder:

Överföring av personuppgifter

Information om våra kunder är en viktig del av Miljöhälsan verksamhet och vi säljer inte informationen till någon annan. Vi överför endast informationen i enlighet med vad som beskrivs nedan. Vi iakttar alltid största försiktighet vid överföring av dina personuppgifter och dina personuppgifter vidarebefordras aldrig utan att vi har stöd i den här integritetspolicyn och att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas. Ibland delar vi dina personuppgifter till leverantörer och underleverantörer för att kunna utföra vårt uppdrag eller de tjänster du beställt. Vi följer legala, tekniska och organisatoriska krav för att din information ska hanteras säkert

Återkallelse av samtycke

Om du återkallar ditt samtycke för användning eller utlämnande av dina personuppgifter för andra ändamål som anges i denna integritetspolicy, så kan det innebära att vi inte kan fortsätta ge dig åtkomst till våra webbplatser eller tillhandahålla tjänster och kundservice som erbjuds våra användare och som tillåts enligt denna integritetspolicy.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa används, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss enligt kontaktuppgifterna nedan. Du kan när som helst ändra dina personuppgifter genom att kontakta Miljöhälsan enligt nedan. Du har även rätt att begära att personuppgifter om dig rättas om de skulle vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande genom att kontakta Miljöhälsan. För att skydda din integritet och dina personuppgifter kan vi komma att kräva att du identifierar dig i anslutning till vår assistans. 

I enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning har du även rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas. Du har också rätt att i vissa fall invända mot behandling av dina personuppgifter samt begära att få dina personuppgifter överförda i elektroniskt format. 

Du kan ge in klagomål till Datainspektionen om du anser att Miljöhälsan behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande rätt. Kontakta oss för mer information om kring vår hantering av dina personuppgifter. 

Kontakta oss för mer information om kring vår hantering av dina personuppgifter:
info@miljohalsan.se

Cookies

Miljöhälsan använder så kallade cookies på vår webbplats. En cookie är en textfil som skickas från en webbplats till din webbläsare. Cookien används ibland för att samla in uppgifter som anses utgöra personuppgifter, som till exempel IP-adress och information kopplad till IP-adressen, men inga personuppgifter som direkt kan hänföras till dig som person. Miljöhälsan kan därför inte identifiera dig personligen utan endast den webbläsare som finns installerad på din dator och som du använder vid besöket på den aktuella webbplatsen. Cookies används av de flesta webbplatser och är ofta en förutsättning för att en webbplats ska fungera.

Förstaparts- och tredjepartscookies

Cookies brukar normalt kategoriseras dels baserat på dess ursprung, dels baserat på huruvida de lagras i din webbläsare eller inte. Till att börja med kan cookies antingen skickas till dig från den webbplats du besöker (så kallad förstapartscookie) eller från en annan organisation som levererar tjänster till den aktuella webbplatsen, såsom ett analys- och statistikföretag (så kallad tredjepartscookie).

Sessionscookies och varaktiga cookies

Cookies kan vidare delas in i sessionscookies och varaktiga cookies. En sessionscookie skickas till din dator för att webbsidorna ska fungera korrekt under ditt besök och lagras inte på din dator utan raderas och försvinner när du stänger din webbläsare. Funktionen av en sessionscookie är exempelvis att den aktiveras när du återvänder till en tidigare besökt del av webbplatsen och underlättar på så vis din navigering på webbplatsen för att exempelvis hålla reda på vilket språk du har valt. En varaktig cookie lagras däremot i din webbläsare och medför således att en webbplats kan känna igen din dators IP-adress även om du stänger av din dator eller loggar ut mellan besöken. Cookies gör att din webbläsare kommer ihåg din registrering även nästa gång.

Miljöhälsan använder sig av såväl sessionscookies som varaktiga cookies på vår webbplats. Båda typerna av cookies behövs huvudsakligen för våra tjänsters funktionalitet, för att hjälpa oss att förbättra vår leverans av produkter och tjänster, ge dig extra funktionalitet eller för att hjälpa oss att rikta relevanta och anpassade annonser till dig. Miljöhälsan använder sig vidare av tredjepartscookies från Google Analytics i syfte att förbättra din upplevelse av besöket. 

Webbplatsen använder följande cookies:
Google analytics

Ändra dina cookie-inställningar

De flesta webbläsare har en standardinställning som accepterar användningen av cookies. Du kan enkelt avstå ifrån att låta Miljöhälsan webbplats lagra cookies i din dator genom att göra en inställning i din webbläsare, inklusive att blockera cookies eller radera de cookies som finns lagrade på datorn. Vänligen notera att om du väljer att inte tillåta cookies kan vissa funktionaliteter på våra webbplatser upphöra att fungera säkert och korrekt och vissa tjänster kan inte tillhandahållas. Hur du raderar eller ändrar inställningarna för cookies anges i instruktionerna till din webbläsare eller i den hjälpfunktion som normalt finns att tillgå i webbläsaren.