Hälsa

Hälsa

Hälsoundersökning

Våra undersökningar och analyser visar det medicinska hälsotillståndet, riskfaktorer och förbättringsområden inom hälsa och arbetsmiljö.  

Resultatet möjliggör åtgärder för att förebygga ohälsa, främja hälsosamma beteenden samt skapa en god prestationsmiljö och prioritering av hälso- och arbetsmiljö i er organisation.

Psykosocial kompetens

Sjukskrivningar för psykisk ohälsa har ökat och behovet av förebyggande åtgärder är stort. Men alltför många gånger sätter man som arbetsgivare in åtgärder på arbetsplatsen först då ohälsan redan har uppstått.  

Miljöhälsans team utgör gärna det expertstöd som du som arbetsgivare kan ha nytta av för att skapa riktlinjer vid psykisk hälsa, för att förebygga ohälsa men också erbjuda stöd när ohälsan redan har uppstått.

Vi hjälper dig med:

 • Chefshandledning 
 • Krishantering 
 • Handledning av arbetsgrupper 
 • Stresshantering 
 • Sömnkurs 
 • Individuell psykologisk behandling, KBT eller stödjande samtal. 

Hälsoprofilbedömning och arbetsplatsprofil, HPI

Hälsoprofilbedömning är ett hälsosamtal med provtagning/screening. Det ingår även blodtryckskontroll, hörselundersökning och konditionstest.  
Arbetsplatsprofil med frågeformulär och diskussion runt dessa frågor såsom fysisk och psykosocialarbetsmiljö. 

Redovisning av undersökningsresultatet kommer att sammanställas och redovisas på gruppnivå. 

Sjuk- och friskanmälan

Sjuk- och Friskanmälan med stöd och rådgivning till chef och medarbetare ger möjlighet till kortare sjukskrivning och snabbare återgång till arbete. 

Vi ger hjälp och stöd genom hela processen

Våra företagssköterskor ger både dig som personalansvarig och dina medarbetare hjälp och stöd under hela sjukfrånvaron och medverkar under rehabiliteringsprocessen. Redan första dagen ringer våra företagssköterskor upp för att ge medicinsk rådgivning och stöd samt bokar rätt specialister och vård med korta väntetider vid behov. Det påskyndar tillfrisknandet och ökar tryggheten för de anställda.  

Vi hjälper dig med:

 • Trygghet för medarbetaren 
 • Snabbt omhändertagande – råd och stöd vid sjukdom. 
 • Stöd till chefer och medarbetare. 
 • Ger en samlad bild över frånvaron. 
 • Utgör tidig upptäckt av riskfaktorer. 

Vaccination  

Vi erbjuder vaccinationer såsom TBE, Twinrix och stelkramp till våra företagskunder. Kontakta oss för rådgivning och tidsbokning.