Ännu förmånligare för arbetsgivare att satsa på tidiga insatser vid sjukfrånvaro

I början av december beslutade regeringen om ett stimulanspaket för tidiga insatser vid sjukfrånvaro. Det innebär för dig som arbetsgivare att det nu är ännu mer förmånligt att investera i tidiga insatser för att minska sjukfrånvaron.
Det är under den första delen av en sjukperiod som du som arbetsgivare har de högsta kostnaderna för sjukfrånvaro. Tidiga insatser är en viktig framgångsfaktor när det gäller att sänka sjukfrånvaron, förbättra arbetsförmågan och förebygga ohälsa. I många fall är sjukfrånvaro i sig sjukdomsalstrande. Och ofta blir vägen tillbaka svårare, ju längre tiden går. Genom att satsa på insatser i ett tidigt skede vid sjukskrivning, upprepad frånvaro eller andra tecken på ohälsa ökar möjligheten att snabbare förbättra arbetsförmågan och att snabbt komma tillbaka i arbete.

För dig som arbetsgivare innebär det statliga stimulanspaketet:

1. Att läkarbesök vid företagshälsovården som innefattar en bedömning av den anställdes arbetsförmåga subventioneras med högst 350 kronor per läkarbesök. Hälsokontroller omfattas inte.

2. Att staten kommer att svara för merparten av kostnaderna för medicinsk service, såsom röntgen och laboratorieanalyser i samband med läkarbesök vid företagshälsovården.

3. Att särskilda koordinerade insatser, under de första 45 sjukdagarna subventioneras med högst 4 500 kronor. Dessa insatser innefattar i huvudsak en bedömning av arbetsförmågan enligt Försäkringskassans anvisningar, bedömning av behov och möjligheter till olika anpassningar, initiering och koordinering av olika medicinska, rehabiliterande och arbetsanpassade insatser. Stödet är dock begränsat till sammanlagt 16 insatser per 1 000 anslutna till företagshälsovården.

4. Att ett mindre generellt grundbidrag utgår. Det syftar till att underlätta tidiga kontakter mellan företagshälsovården och anställda som blir sjuka.

5. Att stödet endast utgår till godkänd företagshälsovård. Det är Försäkringskassan som godkänner anordnaren av företagshälsovård.

6. Att stödet utbetalas under förutsättning att arbetsgivaren svarar för minst lika stort belopp som subventionen utgör exklusive kostnader för s k medicinsk service.

7. Att stödet utbetalas till företagshälsovården som därmed kan täcka delar av de kostnader som annars helt skulle belasta arbetsgivaren. Det statliga stimulanspaketet är dock begränsat varför den exakta omfattningen av subventionerna för 2010 blir klara först i mars/april 2010.

Vi återkommer så snart vi har mer information.